Tổng quan về Office LTSC 2021

Tổng quan về Office LTSC 2021

Office LTSC 2021 là phiên bản mới nhất của phần mềm năng suất của Microsoft được cung cấp cho các tổ chức thông qua thỏa thuận cấp phép số lượng lớn. Office LTSC 2021 có sẵn để quản trị viên doanh nghiệp tải xuống và triển khai cho người dùng trong tổ chức của họ....