So sánh các gói Exchange Online

So sánh các gói Exchange Online

Microsoft Exchange Online là một giải pháp email dựa trên nền tảng điện toán đám mây của Microsoft. Nó giúp trao đổi, lưu trữ email, lịch, danh bạ và danh sách công việc với các tính năng nền tảng như của Microsoft Exchange Server. Bao gồm tích hợp đầy đủ với...