Hình thức cấp phép bản quyền BricsCAD (License) linh hoạt, hiệu quả Nhiều sự lựa chọn: Bản đơn, bản Network, bản Vĩnh viễn, bản Thuê bao. Tùy biến định danh: Không gắn cố định một người dùng nhưng vẫn có thể kiểm soát được thông qua tài khoản quản lý. Đa ngôn ngữ/ Khu...