Bản quyền Kahoot! – Sự kiện một lần

Bản quyền Kahoot! – Sự kiện một lần

Bản quyền Kahoot! – Sự kiện một lần cho phép tổ chức số lượng tham gia Kahoot! không giới hạn cho một sự kiện. Các sản phẩm Kahoot! – Sự kiện một lần Kahoot! Event BronzeKahoot! Event SilverKahoot! Event Gold$250$500$750Số lượng Kahoot! không giới hạn tại...