Hỗ trợ kỹ thuật FortiCare và Dịch vụ RMA

Hỗ trợ kỹ thuật FortiCare và Dịch vụ RMA

Hỗ trợ kỹ thuật cấp thiết bị Fortinet cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật FortiCare và dịch vụ ủy quyền trả lại hàng hóa (RMA) trên từng thiết bị hỗ trợ 24×7 và giải quyết vấn đề kịp thời. Dịch vụ FortiCare bao gồm toàn bộ kết cấu bảo mật của Fortinet, cho phép một...